Submitted by cwmsco1 on Sun, 10/23/2016 - 17:39

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တုိဘာ  ၂၂

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန -၂ ၌ က်င္းပသည္။

 

အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 

ထုိ႔ေနာက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း က ယေန႔ အခမ္းအနားတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ က်င့္သုံးမည့္ Strategy အက်ဥ္းကို တင္ျပမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံက ပိုင္ဆိုင္ရရွိထားသည့္ Access မ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာျဖင့္ အသုံးခ်ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယ Strategy မွာ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္း Strategy ႏွစ္ခုကို ထိထိေရာက္ေရာက္ က်င့္သုံးၿပီး ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လုံ႔လစိုက္ထုတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

မၾကာမီက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ တာ၀န္ယူမႈရွိၿပီး အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိေစမည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ ရွင္းလင္းေသာ၊ ျမန္ဆန္ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သုံးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္ ယုံၾကည္ကိုးစားႏိုင္ေသာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ခြဲျခားမႈမရွိေသာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းသိျမင္ႏိုင္သည့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို မတရားသိမ္းယူျခင္းမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္သြားမည္မဟုတ္ဟု ကတိျပဳပါေၾကာင္း၊  ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခႏွင့္ အျခားေသာ ေပးေဆာင္စရာ ေငြေၾကးမ်ားကို ေပးေဆာင္ၿပီးသည့္အခါ ပိုင္ဆိုင္ သည့္ေငြေၾကးမ်ားကို မိမိတို႔၏ သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ သုံးစြဲႏိုင္ ခြင့္ရွိေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ား ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက သင့္ေတာ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားအရ ပထမ ႏွစ္ (၅၀)၊ ဒုတိယ (၁၀)ႏွစ္ (၂)ႀကိမ္ႏွင့္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ (၇၀) ထိ ငွားရမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ျပ႒ာန္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈျမႇင့္တင္ႏုိင္ေသာ၊ ထပ္ဆင့္တာ၀န္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကိုလည္း  ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

လယ္ယာစုိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္  အားနည္းေနသည့္အခ်က္မွာ  မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိး သန္႔ရွားပါးျခင္း၊ Post Service Technology ပိုင္း အားနည္းျခင္းတို႔ရွိပါေၾကာင္း၊ ေခတ္မီအဆင္ျမင့္နည္းပညာ ဆင့္ကမ္း ျပန္႔ပြားေစႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း  ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ အင္အားစုမ်ား၊  အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား၊ လူအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားျဖင့္ ကမၻာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း၍ မရႏို္င္ေသးပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အျခားေသာ တိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက က်င့္သုံးေနသည့္ နည္းပညာမ်ား စီးဆင္းေရာက္ရွိလာရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း။

 

SME က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပိုင္းတြင္ အခ်ဳိ႕ အရာမ်ားသည္ တကယ့္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို လုပ္ကိုင္မွသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေနသည့္ သူမ်ား ရွိပါေၾကာင္း။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၅၂ သန္းေသာ လူဦးေရအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေျမာက္မ်ားစြာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သက္သာေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေဆးကုသခြင့္ ခံစားခြင့္ ရေစလုိပါေၾကာင္။

 

တရား၀င္ကုန္သြယ္သည့္ ပမာဏထက္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္သည့္ ပမာဏမွာ တန္းတူမက ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကုန္သြယ္မႈရပ္တန္႔ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကို ေအာက္ေျခကေနစ၍ ရပ္တန္႔ျပီး ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိျဖင့္ တိုင္းျပည္၏မ်က္ႏွာ၊ ျပည္သူလူထု၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ျပီး စနစ္က်သည့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္တိုက္တြန္း လိုပါေၾကာင္း။

 

မိမိတို႔ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ အမွားအယြင္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မ်ားသည္  အနာဂတ္အတြက္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းႏွင့္ ပလပ္ေျမမ်ားကို အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ေျမဧက ေလးသန္းရွစ္သိန္းေက်ာ္ကို လူဦးေရ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ခြဲေ၀ ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပ်မ္းမွ်တြက္ၾကည့္ပါက လူတစ္ေယာက္လွ်င္ ဧက ၇၀၀ ခန္႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမမ်ားမွ ၀င္ေငြရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါက တန္ဖုိးရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူဦးေရ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အား ေျမဧက ေလးသန္း ရွစ္သိန္းေက်ာ္ ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည့္ ေျမမ်ားသည့္ ယေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ မည္မွ်အက်ဳိး ျပဳေနသည္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားပါက အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ႏုိင္ပါေၾကာင္း။

 

ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို တန္းတူညီမွ် လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးသည့္အခါ ယခုကဲ့သို႔ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သင္ခန္းစာမ်ား မ်ားစြာရရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕က ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ရခဲ့သည့္သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အနာဂတ္ အတြက္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းနည္း လမ္းေကာင္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ ရင္းႏွီးမႈမူ၀ါဒမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္၊ သန္႔သန္႔ ရွင္းရွင္း၊ တည္တည္တံ့တံ့၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ျဖင့္ က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္ လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းက မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆုိ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခြင့္ရွိမည္ဆုိပါက မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံသည္ ယခုလက္ရွိ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စီးပြားေရးတုန္႔ဆုိင္းမႈသည္ မၾကာမီကာလအတြင္း၌ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

သံတမန္မ်ားအဖြဲ႕နာယက ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စင္ကာပူ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာေရာဘတ္ခၽြာက ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစတင္ၿပီး အစိုးရသစ္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ကို လာေရာက္ရန္အတြက္ အားေပးရာေရာက္ပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္လည္း မွန္ကန္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္ရွိရန္ အတြက္ အေရးပါသည့္ အဆင့္ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း  ေျပာၾကားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က ဗဟိုဘဏ္၏ အဓိကအခန္းက႑ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ စာရင္း ရွင္းလင္းမႈ စနစ္မ်ား ခုိင္မာတုိးတက္ေရး အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တန္ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္စြာရရွိေရး၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး အတြက္ ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

 

ျပည္တြင္း တန္ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထုတ္လုပ္တင္ပို႔သူမ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္တင္သြင္းသူမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေသာ ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ နယ္ပယ္ရရွိရန္ လုိအပ္ၿပီး မလုိလားအပ္ေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္သည့္ အေနအထား အခင္းအက်င္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေထာက္အကူ လုိအပ္သည့္ အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္မွ အားေပးအေထာက္အကူျပဳေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

 

စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံႏွင့္ သားငါးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ စနစ္တက် ေပၚေပါက္လာေရး လုိအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ ေရးအတြက္ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ သင့္ပါေၾကာင္း၊ စားသံုးသူ ဆႏႈန္းကိန္း (CPI) ႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတုိ႔ ေၾကာင့္ အေရးႀကီးစားသံုးသီးႏွံ၊ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ အေျခခံ လူသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါး ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္မားျခင္းႏွင့္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ စနစ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑အလုိက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥမ်ားကို ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာသိရွိၿပီး လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုိအပ္ပါက ဥပေဒမ်ားကိုပင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေျဖရွင္းျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္သြားရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေစရန္ အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာမ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 

ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္းလုိင္းခမ္းက ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္သည့္ ေနရာတြင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ အခြန္ကို တိတိက်က် ထမ္းေဆာင္သြားၾကရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တြင္ရွိသည့္ အခြန္ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အခြန္ေကာက္ခံ သည့္ ေနရာတြင္ ပံုစံမတူ နည္းမ်ဳိးစံု ကြဲလြဲစြာေကာက္ခံေနျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ မွ်မွ်တတ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ အဂတိကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္သည့္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

 

ဆက္လက္၍ ၾသစေၾတးလ်သံ႐ံုးမွ CPG Facilitator Counsellor ျဖစ္သူ မစၥတာ နစ္ကမ့္ပ္စတြန္ က ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မိတ္ဖက္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိရန္အတြက္ တိုးတက္မႈ မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္၊ လူအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ တရားမၽွတမႈ မရွိျခင္း တို႔ကို ကိုင္တြယ္ရန္၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အား အကူအညီမ်ားေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း။

 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက႑၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မိတ္ဖက္မ်ား စသည့္က႑မ်ားတြင္ အာ႐ုံစိုက္ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊  ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ယူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ားကို ျပဌာန္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ one-stop-shops ၊ အလိုအေလ်ာက္ စက္မ်ားစသည့္ နည္းပညာအသုံးျပဳမႈမ်ား၊ လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား နည္းပါးေအာင္ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အခြန္စနစ္၊ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ သြင္းကုန္/ ပို႔ကုန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(သို႔) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုကို စတင္ရန္ တြက္ေျခကိုက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ အခြန္ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား စသည့္တို႔ကို အားေပးႏိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားလိုအပ္သည္ကို အေထာက္အထားမ်ားက ျပသလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး မိတ္ဖက္ မ်ားအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယင္းမူဝါဒမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ပံ့ပိုးရန္ အသင့္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာအစိုးရႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ၫႈိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အလားအလာေကာင္းေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာရရွိမည္ဟု ခံယူ ထားေၾကာင္း။

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ က႑တိုင္းတြင္ လူ၊ ေငြေၾကး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စသည္တို႔သည္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ပညာအရည္ အခ်င္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ နည္းပညာ၊ အသက္ေမြးမႈ သင္တန္းစသည္တို႔ ပါဝင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္အားမ်ားမွာ အဓိက က်ေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္အား ကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ကူညီရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး အေသးစားႏႈန္းထားျဖင့္ ေခ်းငွားသူမ်ား၏အက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ ထိေရာက္မႈ ရွိေသာ အေသးစားဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း။

 

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေခ်းငွားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေႂကြးၿမီကင္းရွင္းၿပီး တာဝန္သိသိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစြာစီစဥ္ႀကီးၾကပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မက္က႐ိုစီးပြားေရးစနစ္ကို ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမဦးစြာအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ခန္႔မွန္းေျခ ရသုံးေငြစာရင္း လိုေငြျပမႈကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖယ္ရွားျခင္း၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ အထိခိုက္မခံေသာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈကို ျပည္ပယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တတိယအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးက႑ တည္ၿငိမ္မႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကး မူဝါဒ ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ၎အတြက္ သီးသန္႔ေကာ္မတီတစ္ ခုဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လမ္းဖြင့္လိုက္သည့္အခါ ပိုမိုအၾကမ္းခံႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးျဖစ္လာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြဆုံး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္ခိုင္မာ ေစရန္ႏွင့္ အခြန္စုေဆာင္းမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းခံႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္တစားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ဖန္တီးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။

 

အမ်ိဳးသမီးထု၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ စီးပြားေရးဘက္တြင္ ႏိုးၾကားတက္ႂကြၾကၿပီး လူငယ္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမွာ လူဦးေရး၏ ၃ ဆခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ တက္ႂကြေသာ အခန္းက႑မွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ၎တို႔၏ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း။

 

အဓိပၸါယ္မွာ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္မွာမူ ယင္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ ခိုင္မာစြာ ေပါင္းထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ဆိုလိုပါေၾကာင္း၊ လုပ္သားမ်ား အတြက္ မူ ယင္း၏ အဓိပၸယ္မွာ သင့္ေတာ္ေသာလုပ္ခလ စာအား က်ား/မတန္းတူ ေပးအပ္ျခင္း၊ သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဓေလ့မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအတြက္မွာမူ ၎၏အဓိပၸါယ္မွာ တိုင္းျပည္ ၏ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေပ်ာ့ကြက္မ်ားအား အေလးထားၿပီး ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားအား အေလးထား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအတြက္မူ ယင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဥပေဒအား ေလးစားလိုက္နာၿပီး ေပးေဆာင္ရန္ရွိသည့္ အခြန္ပမာဏအား မွန္မွန္ ကန္ကန္ေပး ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားႏွင့္ ယင္း၏ အမူအက်င့္မ်ားအား ျပင္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ မွတ္တမ္းတို႔အားႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အခြန္ေငြမ်ားအား ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ကာ ၎တို႔အား ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာဝန္ခံေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲေရးျမႇင့္တင္မႈအား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာမိတ္ေဆြ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဆက္လက္ျမႇင့္တင္သင့္ေၾကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္အား ခိုင္မာစြာ ေထာက္ခံၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းကို ႀကိဳဆို ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

         

ထို႔ေနာက္ ဆူမီတုိမုိ မစ္ဆူအီဘဏ္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ႏိုဘုယစု အခါ့ဂိက  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏႈံမႈတို႔မွသည္ ေဒသတြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးမႈ၊ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ OFAC ၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ေျဖေလၽွာ႔ ေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီ ေပးလိုပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ 

 

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က နိဂံုးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအခ်ိန္၌ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံအေပၚတြင္ရွိခဲ့သည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအခြင့္ေကာင္း ကို အမ်ားအတြက္ ရယူအသံုးျပဳေစလုိပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္သည့္အခါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ရလာသည့္ အခြင့္အေရးသစ္ကို ႏုိင္ငံ့အတြက္သံုးမည္၊ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ သံုးမည္ဆုိသည္ကို အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ၾကည့္ေနပါေၾကာင္း၊ ရလာသည့္ အခြင့္အေရးအားလံုးကို လူတုိင္းလူတုိင္းက ႏုိင္ငံ့အတြက္သံုးမည္ဆုိပါက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ သာမကဘဲ မိမိတုိ႔ေဒသႏွင့္  တစ္ကမၻာလံုး၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုပါ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ေျပာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ယခုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေနၾကသည့္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ ညီညီဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားမည္ ဆုိပါက မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို အျမန္ရႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ရမွ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မႈ ခုိင္မာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မႈခုိင္မာမွလည္း စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ေရရွည္တည္ တံ့ခုိင္ၿမဲႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းႏွစ္ခ်က္ကို ခြဲျခား၍ မရပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္ မႈမရွိဘဲ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိဘဲႏွင့္ မည္သည့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ မ်ဳိးမွ ေရရွည္ခုိင္ၿမဲႏုိင္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိနည္းတူ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးု တုိးတက္မႈမ်ား အျမစ္တြယ္ၿပီး ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားကို ေခတ္အဆက္ ဆက္ ကမၻာတည္သေရြ႕ အက်ဳိးျပဳႏုိင္ရန္ ျပည္သူလူထု၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေျခအေန၊ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ခုိင္မာရန္လုိအပ္ပါ ေၾကာင္း။

 

ေအာင္ျမင္မႈဆုိသည္မွာ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ဦးခ်င္းက စတင္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ စိတ္ထားမွန္ကန္မႈမ်ားမွ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ မွန္ကန္သည့္လမ္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိသြားမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ လည္း ယခုကဲ့သို႔ ထပ္တလဲလဲ စုစည္းၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ေရွ႕ေရးအတြက္၊ မိမိတုိ႔ ကမၻာႀကီး၏ေရွ႕ေရးအတြက္ ပညာရွိရွိ၊ ေစတနာရွိရွိ၊ သတိရွိရွိျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။